Νομικό σημείωμα

Νομικό Σημείωμα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

1.         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο δημιουργός του παρόντος ιστοχώρου, συναποτελούμενου τόσο από την αρχική όσο και από τις αλληλένδετες με αυτήν ιστοσελίδες, καθώς αυτές αποτελούν πρωτότυπο πνευματικό έργο του, απολαμβάνει νομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτές συναντώνται στο Ελληνικό Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

Ειδικότερα και βάσει του Ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» ο δημιουργός της παρούσης ιστοσελίδας με τη δημιουργία αυτής (ως έργου) και χωρίς την ανάγκη διατυπώσεων (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 2121/1993) διαθέτει πνευματική ιδιοκτησία επί αυτών «που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας  του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα)» (άρθρο 1 παράγραφος 1 Ν. 2121/1993).

2.         ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Βάσει του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 2121/1993, απαγορεύονται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δημιουργού (άρθρο 14 Ν. 2121/1993) του έργου τα ακόλουθα: η οποιαδήποτε αναπαραγωγή των ιστοσελίδων ή επί μέρους περιεχομένου αυτών, όπως κειμένου, μέρους της βάσης δεδομένων, γραφικών παραστάσεων ή φωτογραφιών, η οποία υπερβαίνει τα όρια της ιδιωτικής χρήσεως (άρθρο 18 του Ν. 2121/1993).

Επομένως απαγορεύεται η αποθήκευση σε σκληρό δίσκο ή άλλο τεχνικό μέσο αποθήκευσης, η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), η φόρτωση με server, η δημιουργία deep και in-line links, η εκτύπωση και διανομή σε έγγραφη μορφή (ηλεκτρονική ή έντυπη), η μετάφραση ή η διανομή του περιεχομένου αυτών, η μετατροπή του συνόλου ή μέρους αυτών καθώς και η παρουσίαση στο κοινό. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αποκλειστικά δικαιώματα του δημιουργού του ιστοχώρου και σε κάθε περίπτωση η παράλειψη ή η μη έγκαιρη άσκηση από το δημιουργό των δικαιωμάτων του δεν μπορεί να αποτελέσει παραίτηση από αυτά.

Σε περίπτωση επίκλησης χωρίων των ιστοσελίδων στα πλαίσια επιστημονικού διαλόγου, δηλαδή με αποκλειστικό σκοπό την πρόοδο της επιστήμης, επισημαίνεται ότι : «Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού…., εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή» (άρθρο 19 Ν. 2121/1993).

3.         ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ

Ο νόμος προβλέπει τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού και επιβολής κυρώσεων κατά όσων προσβάλουν αυτή:

α.         ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 – 15.000 ευρώ κατ’ άρθρο 66 του Ν. 2121/1993.

β.         ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

«Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας … ο δημιουργός … μπορεί να αξιώσει κατά περίπτωση την αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον» (άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 2121/1993),  δύνανται δε αν απαιτηθούν από τον προσβολέα:

Είτε καταβολή του ποσού, κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την εκμετάλλευση του έργου, χωρίς άδεια του δημιουργού ή του δικαιούχου, είτε καταβολή του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόμισε από την εκμετάλλευση αυτή. Καταβολή αποζημίωσης και ικανοποίηση ηθικής βλάβης του δημιουργού από τον υπαίτιο προσβολέα. « Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος» (άρθρο 65 παρ. 2 Ν. 2121/1993).

Το δικαστήριο καταδικάζοντας σε παράλειψη πράξης απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ υπέρ του δημιουργού … καθώς και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων» (άρθρο 65 παρ. 4 Ν. 2121/1993).

4.         ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες του ιστοχώρου (συνόλου ιστοσελίδων) έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων. Ο δημιουργός του παρόντος ιστοχώρου δε φέρει ευθύνη για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από τα αποτελέσματα ή τις συνέπειες οποιασδήποτε προσπάθειας για χρήση ή υιοθέτηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Τα δε άρθρα που δημοσιεύονται δεν αποτελούν και δεν αντικατοπτρίζουν τη γνώμη του δημιουργού του ιστοχώρου, αλλά των εκάστοτε αρθρογράφων, οι οποίοι από τούδε απαλάσσουν τον δημιουργό από κάθε αστική ή ποινική ευθύνη σχετικά με τα προς δημοσίευση άρθρα τους.

Η προοπτική δυνητικής διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες αποτελεί επιλογή του δημιουργού του παρόντος ιστοχώρου για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών αυτού. Ο δημιουργός δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά σφάλματα ή προβλήματα ή για ανακρίβειες στο περιεχόμενο των άλλων αυτών ιστοσελίδων, καθώς η επιλογή και συνεπώς η ευθύνη της «επίσκεψης» σε αυτές ανήκει αποκλειστικά στο εκάστοτε χρήστη.

Ο δημιουργός των παρόντων ιστοσελίδων λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. Δεδομένων των ρεαλιστικών μεγεθών, ήτοι κυρίως των εξελίξεων στην επιστήμη καθώς και με βάση την αρχή της αναλογικότητας (οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες αποτελούν πνευματικό έργο και όχι στοιχεία παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια εντολής), ο δημιουργός δεν δύναται να εγγυηθεί την συλλήβδην και εσαεί εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια των αναρτώμενων πληροφοριών ούτε την παντελή έλλειψη λαθών.

Ο δημιουργός του ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα της κατά το δοκούν μονομερούς ανανέωσης και μετατροπής αυτών των ιστοσελίδων, κυρίως με βάση τις νεότερες εξελίξεις. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει και την εξουσία τροποποίησης των όρων του παρόντος.

Ο δημιουργός των παρόντων ιστοσελίδων δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών από τεχνικά προβλήματα προκαλούμενα από παράνομες πράξεις τρίτων, π.χ. από υποκλοπές στοιχείων ή από διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων ή αναπαραγωγής στοιχείων αυτών.

Η πρόσβαση στον παρόντα ιστοχώρο σημαίνει την από μέρους των επισκεπτών γνώση, κατανόηση και αναντίρρητη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων, όπως αυτοί θα ισχύουν σε έκαστη επίσκεψή τους

Ρεπορτάζ

sym 1

Ταξινομήσεις Μαρτίου 2018: Κατάταξη εταιρειών

Τώρα φάνηκε η αληθινή εικόνα της αγοράς - Πτώση 1,5% σε σχέση με πέρυσι

Νέα κόσμου

ekthesi moto 2018 greece

Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2018, έως 22 Απριλίου

Εγκαίνια με θετικά μηνύματα στο Εκθεσιακό Κέντρο Ξιφασκίας!
sym diagonismos 1a

SYM: Κερδίστε 2 μοντέλα στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2018!

Επισκεφτείτε το περίπτερο της SYM και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό

Νέα αγοράς Μοτοσυκλέτας

michelin allkse elastika k kerdise

Michelin – Αλλάξτε ελαστικά, κερδίστε επιστροφή χρημάτων!

Με κάθε αγορά επιλεγμένων ελαστικών Michelin
bridgestone a41 4

Νέο Bridgestone Battlax Adventure A41

Ετοιμαστείτε για έναν νέο τρόπο εξερεύνησης!

Νέα αγώνων

rossi 1

MotoGP - Δηλώσεις Rossi-Marquez πριν το GP του Τέξας

Σε ξεχωριστές συνεντεύξεις με τους δημοσιογράφους
papagiotis kouzis honda crf 450 r mx1 2

Honda - Διπλή νίκη o Παναγιώτης Κουζής στη Χαλκίδα

Με Honda CRF450R στην ΜΧ1, στον 4ο αγώνα Motocross

Τελευταίες δοκιμές

honda cb125f 2017 test bikeit

TEST - Honda CB125F 2017

Το αντι-παπί

Αγώνες

30704407 1869528123121414 9096181850308608000 o

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross – 4ος Αγώνας, Χαλκίδα

Λυρίου και Κουζής συνεχίζουν το σερί!
Jeffrey Herlings 450 SX F 2018 Agueda 1

MXGP 2018, 5ος αγώνας, Πορτογαλία

Πορτοκαλί νίκες Herlings και Prado σε MXGP & MX2